عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
زادۀ ۲ شهریور ۱۳۴۳. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: ۱۳۷۴. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.