واژه نگار
واژهتلفظمعنادسته بندیمشاهده توضیحات
تَکَهtakaهمان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است. نمایش
پیر بوزpirbuzبز پير سه ساله نمایش
حَنّhannگوسفند حنايي رنگ نمایش
بُرborمیش حنایی نمایش
ألَهalaگوسفند (ميش و بز) سياه و سفيد نمایش
اَستاق(astagh)گوسفند نازا نمایش
اَرْگی(argi)بزي که گوشش قهوه ­اي متمايل به قرمز باشد. نمایش
تُلُپّسْتْTolop'pastصداي افتادن سنگ به آب نمایش
اُکَاُکَ(به ضم الف و فتح کاف):ین هم از جمله نوادر کلمات است که هر دو حرفش اعراب میگیرد.”اُکَ”به معنای”ان یکی”میباشد.برخی از علما سخت معتقدند که “اُکَ” در اصل مخفف” ان یکی”است.”اُکَ”هم مشتقاتی دارد مثل”ایکَ”به معنی “این یکی” و “کُدُکَ”به معنی “کدام یک”. نمایش
جُنُم مَرگْjonom margجوان مرگ نمایش