واژه نگار
واژهتلفظمعنادسته بندیمشاهده توضیحات
انگور سفد میمsfed maymتاک أن سفيدرنگ است نمایش
انگور نیم چیnim chiدانه گرد نمایش
انگور نبتیnbatiدانه گرد نمایش
انگور عسکریدانه کشيده نمایش
انگور شست عروسمثل انگشت شست عروس لطيف و بلند و کشيده است. نمایش
انگور دیونهdevanaديووانه گرد دانه درشت. نمایش
انگور خلریkhleriدانه بلند، نازک و زودرس نمایش
انگور جَ جَja jaزمخت و دراز نمایش
زردَلو عَنَکa’nakشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو زن غُرَهzan ghoraزردآلویی که گونه اش سرخ می شود. نمایش
زردأَلو لغ لغوکlghlghokبا افتادن روی زمین صدای لغ لغ آن بلند می شود! نمایش
زردَلو قیسیشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو پین‌درویpindraviشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردأَلو نوریشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو مول مولیmul muliريز است و خال هاي سياه دارد. نمایش
زردَ لو چین‌کلغیchin klaghiجلوي آن برآمده است و مانند نوک کلاغ نمایش
زردَ لو شکر پرهshkrparaشيرين و شکرين و درشت و آبدار نمایش
بدوم دو مغزبادامی که دو مغز داشته باشد. نمایش
بدوم سنگگsangakبادام با پوشش بسیار سخت نمایش
بدوم دسملdsmalدست‌مال، نرم و کاغذي است که با دو انگشت شکسته مي‌شود. نمایش
کلیکclickهمان انگشت است. نمایش
چِغُرْتCheghort”چغرت”بیشتر از انکه یک عضو مشخص باشد بیشتر یک محدوده است روی صورت که از قسمت بالای “بق”شروع شده و تا قسمت انتهائیه”چنق”را در بر مگیرد. نمایش
اَرُکarokاسم اختصاصی لثه میباشد. نمایش
کِلَفْچkelafchردیف دندان ها و مناطق اطراف ان که در جویدن غذا به کار میروند را “کلفچ” گویند. نمایش
بوکbookقسمت داخلی لپ را از سمت دهان”بوک”میگویند. نمایش
بُقْboghهمان لپ میباشد. نمایش
چِنَقْchenaghهمان چانه میباشد که “پوز”هم نامیده میشود. نمایش
عَیْنَه یْ زَنیaynay zaniهمان کشکک زانو یا کل مفصل زانو را می گویند. نمایش
گُوْ دیلgov deelقسمت زیر گردن تا استخوان جناغ سینه را “گو دیل”گویند. نمایش