کاربر
Change your cover photo
Change your cover photo
زادۀ ۲ شهریور ۱۳۴۳. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: ۱۳۷۴. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
This user account status is Approved