مریم قیاسی (فلاح)
حاج علی خرامان
حاج عباس کامیاب
مرحوم محمد مراد زاده
مرحوم بتول رشیدی