شهدای رودمعجن
نام خانوادگینامنام پدرتاریخ تولدتاریخ شهادتمحل شهادت تصویر نمایش
نجفیحاج علی اصغرحسن1323۱۳۹۶/۰۴/۰۵عملیات بدرشهید علی اصغر نجفینمایش
حسنعلیزادهاحمدمحمدعلی1351۱۳۹۵/۰۵/۰۸بانهشهید احمد حسنعلیزادهنمایش
پل شکستهحسنمحمدحسن1323۱۳۶۶/۰۱/۱۸شلمچهنمایش
عظیمیحسنعزیزالله1348۱۳۶۵/۱۱/۲۷کربلای 5نمایش
پایدارعلی اکبرحسن1341۱۳۶۵/۱۱/۲۷کربلای 5نمایش
عبدالرضائیحاج محمدعلیخان1328۱۳۶۵/۱۱/۲۷کربلای 5نمایش
مرادیمحمدمراد1342۱۳۶۵/۱۱/۰۳فاوشهید محمد مرادینمایش
استادحسنمحمدعلی1345۱۳۶۵/۱۰/۲۷شلمچهشهید حسن استادنمایش
میرزائیعلی اکبرابراهیم1337۱۳۶۵/۱۰/۲۴شلمچهنمایش
سلیممحمدرمضانعلی1349۱۳۶۵/۱۰/۲۳شلمچهنمایش
خوشخرامعباسحسن1347۱۳۶۵/۰۶/۱۲حاج عمراننمایش
عباسپوراصغرمحمدحسن1347۱۳۶۵/۰۴/۲۲مهراننمایش
خوشدلمحمدعلی اصغر1348۱۳۶۵/۰۲/۲۶حاج عمراننمایش
رضائیعلی اصغرمحمدعلی1345۱۳۶۵/۰۲/۲۵حاج عمراننمایش
صادقیعباسمحمد1347۱۳۶۵/۰۲/۲۲حاج عمراننمایش
امیریمحمدحسنعباس1333۱۳۶۴/۱۲/۰۶سلمانیهنمایش
رشیدیمحمدرضاعباسعلی1337۱۳۶۴/۱۱/۳۰والفجرنمایش
عبدیاحمدعلی اکبر1344۱۳۶۴/۰۵/۱۵فاونمایش
مهدویمحمدحسنمحمدعلی1345۱۳۶۳/۱۲/۲۵هورالعظیمنمایش
حاجی پورمحمدموسی1343۱۳۶۳/۱۱/۱۴مشهد (منافقین)نمایش
استادحسنعلی اکبر1339۱۳۶۲/۱۲/۱۸خیبرنمایش
خوشخرامغلامرضابشیر1344۱۳۶۲/۰۵/۱۳مهراننمایش
گیلکیعلی اکبررمضانعلی1347۱۳۶۲/۰۴/۱۰سردشتنمایش
تفتمحمدعباس1340۱۳۶۲/۰۲/۲۲خونین شهرنمایش
عابدیحسنعباس1327۱۳۶۲/۰۱/۳۰عملیات والفجرنمایش
شجیعیحسنعلی1345۱۳۶۲/۰۱/۲۴شرهانینمایش
حسامیسید محمدسید جلال1343۱۳۶۱/۱۱/۱۵شوشنمایش
آرامعلی اکبرمحمدعلی1343۱۳۶۱/۰۲/۱۱چزابهنمایش
فلاحاسماعیلمحمد1341۱۳۶۱/۰۲/۱۰خونین شهرشهید اسماعیل فلاحنمایش
درخشانعلیمحمد1342۱۳۶۱/۰۱/۱۳رقابیهشهید علی درخشاننمایش
خوش نیتعباسمحمد علی1339۱۳۶۰/۰۹/۰۹عملیات طریق القدسنمایش
خاکشورمحمدعلی اکبر1342۱۳۶۰/۰۹/۰۹عملیات طریق القدسنمایش
شجیعیعباسرمضانعلی1329۱۳۶۰/۰۶/۱۵جبهه بستاننمایش