مردم رودمعجن
مرحومه مغفوره ماه بی بی موسوی
مرحومه فاطمه شجیعی
مریم قیاسی (فلاح)
حاج علی خرامان
حاج عباس کامیاب
مرحوم محمد مراد زاده