ی یَک مَن میمیز بالای چیل مَن خْرما
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
یَک مَن میمیز بالای چیل مَن خْرمااین یک ذره هم بالای اونهمه خرجی که کردم نمایش