پ پش کلفچ
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
پِش کِلَفْچpesh kelafchپیش کلفچ به معنی آدم فضول که در همه کار سرک می کشد. نمایش
پُحَستpohaastترساندن کسي با صدايي ناگهاني-ممچنين درنيامدن صداي کسي از ترس حتي در حد يک”پُح” نمایش
پُتَستpot tastزماني بکار ميرود که والور يا “الادين”بعد از کمي پت پت يکباره با صداي بلندي خاموش ميشود. نمایش
پير بوزpirbuzبز پير سه ساله نمایش