ه هُوَست
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
هُوَستhoovastشعله زدن اتش به سر و صورت يا لباس که همراه با سوزاندن مو يا بور کردن لباس باشد نمایش
هوررَستريختن ميوه از درخت نمایش
هُک هُکصداي گريه اي که در گلو پيچيده است نمایش