ن نبَتی
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
نبَتیnbatiرنگ نباتي. گوسفند رنگ کرم روشن نمایش