م مینج
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
مینجminjهمان زنبور است.البته "مینج"خودش انواعی دارد.مثل"مینج زرد"که کوچک و زرد رنگ بوده(و گاهی زرد خالخالی) و قدرت نیش زنی چندانی ندارد و"مینج کهی"که همان زنبور گاوی میباشد و ... نمایش
مِزَغmezaghوزغ. البته اهالی غالبا برای قورباغه اسم جداگانه ای لحاظ نمی کنند و قورباغه را هم جزء گروه مزغها(وزغ)محسوب می کنند. نمایش
مَوْرmawrگوسفند خاکستری کمرنگ نمایش