ل لِقْ لَوو
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
لِقْ لَوولَقْ لَوو یا لِقْ لَووهمان نوزاد قورباغه بوده که تازه از تخم بیرون امده و هنوز در مرحله ای میباشد که دارای دم و اب شش بوده و در اب شنا میکند. نمایش