ف فیر فِرُک
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
فیر فِرُکfeer frokهمان پروانه است نمایش
فِيشَّسْتْصداي مار و يا بيرون آمدن آب بيني نمایش