غ غیلم
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
غیلمغیلمبه دربی که جلوی دو راهی های جوی آب قرار داده می شود و باعث می شود جلوی آب گرفته شود گفته می شود نمایش