ص صِمَرُغ
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
صِمَرُغsemaroghقارچ نمایش