ش شبوش
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
شبوششبوششپش نمایش
شُرَّستصداي آب که ناگهاني ريخته شود نمایش
شُلُپََّسْتْصداي بلند و ناگهاني افتادن چيزي در آب نمایش
شَرِقِّسْتْصداي زدن سيلي و مانند آن نمایش
شيشَکshishakبره ي دو ساله نمایش