س سِو مشکو
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
سِو مشکوسِو مشکوسیب مشکان نمایش
سِو لِبنَنیسِو لِبنَنیسیب لبنانی نمایش
سِو حَصَریسِو حَصَریسیب حصاری - حصار روستایی از توابع تربت حیدریه در مجاورت روستای رودمعجن نمایش
سِو کدکنیسِو کدکنیسیب کدکنی نمایش
سِو مشدیسِو مَشَدیسیب مشهدی نمایش
سِو سورخسِو سورخسیب سرخ رنگ نمایش
سِو سِلطَنیسِو سِلطَنیشاید همان سیب لبنانی باشد نمایش
شکر سِوشکر سِوسیب شکری و احتمالا سیب های بسیار شیرین نمایش
سِو عبَّسیسِو عَبَّسیسیب عباسی نمایش
سِو خاجَسِو خاجَسیب خواجه نمایش
سرُوsrooبرخی معتقدند که درختیست از خانواد ه ی صنوبر برخی می گویند این همان درخت کُنار است برخی معتقدند درخت زبان گنجشک که می گویند همین است نمایش
سُرsorگوسفند شلوغ و نا آرام. نمایش
سِ سِseseبز کاملا سياه، بدون هيچگونه خال يا نقطه ي سفيد رنگي روي بدن. سياه خالص. نمایش
سملsmalگوسفندي سبز وسفيدرنگ. نمایش