ز انگور خلری
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
خلريkhleriدانه بلند، نازک و زودرس نمایش
جَ جَja jaزمخت و دراز نمایش
زردَلو عَنَکa’nakشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو زن غُرَهzan ghoraزردآلویی که گونه اش سرخ می شود. نمایش
زردأَلو لغ لغوکlghlghokبا افتادن روی زمین صدای لغ لغ آن بلند می شود! نمایش
زردَلو قيسيشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو پين‌درويpindraviشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردأَلو نوريشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو مول موليmul muliريز است و خال هاي سياه دارد. نمایش
زردَ لو چين‌کلغيchin klaghiجلوي آن برآمده است و مانند نوک کلاغ نمایش
زردَ لو شکر پرهshkrparaشيرين و شکرين و درشت و آبدار نمایش
زِنگیچَهzengichaمفصلی که محل اتصال بازو به دست میباشد را”زنگیچه”گویند. نمایش