ر رِواح
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
رِواحرِواحروباه نمایش