د دیل
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
دیلdeelهمان قلب(دل) میباشد نمایش