خ خیر
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
خیرkhirگَوَن نمایش
خيررَستkhiraast صداي خرت خرت اره بروي چوب نمایش
خِشّسْتْصداي که از کشيدن چيزي بر روي زمين بر آيد نمایش
خْرچنگی اُوْرِشوم کَشدر مورد افرادی که قادر به انجام یک کار خاص نیستند یعنی در تخصص آنها نیست و اگر انجام دهند کار را خرابتر می کنند نمایش
خلَمهkhlamaگله ي بزغاله و بره نمایش
خلَچkhlachبزي که دو خط زرد يا حنايي از رستنگاه دو شاخ به موازات هم تا کناره ي دهانش کشيده شده باشد. نمایش
خْلُوkhlowنر بز؛ بز نر بزرگ نمایش