ح حُقست
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
حُقستبيرون امدن اب و غذا از گلو (استفراغ) نمایش
حَنّhannگوسفند حنايي رنگ نمایش