ت تَکَه
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
تَکَهtakaهمان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است. نمایش
تُپَّستtoppast... نمایش
تُلُمبَستافتادن ديوارو يا سقف خانه نمایش
تِرّستصداي خروج ناگهاني گاز از مخزن و همچنين صداي موتورهاي ايژ قديمي نمایش
تْمْوم رفت کاری پُوستی-بْمونْدَه پَیُ و پِشُ و هر دو اَسْتیکنایه از تموم نشدن یک کار و در واقع اصلا انجام نشدن یک کار میباشد نمایش
تروش مِشtrush meshميش ترش. بره ي چهار ساله نمایش
تروشtrushبزغاله ي چهار ساله نمایش
تُقْلیtoghliبره ی سه ساله نمایش
تَکَهtakaهمان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است. نمایش
تُلُپّسْتْTolop'pastصداي افتادن سنگ به آب نمایش