الف اَمبا
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
اَمباambaام نمایش
احترِزehtazer“ملاحظه کردن”و “رعایت کردن” نمایش
اُ خاo khaبه معنی “آن که” نمایش
اَلبِفalbefدر مورد مشت و لگد و شوتهای سنگین در فوتبال و حتی با چوب زدن حیوان یا ادم هم فراوان استعمال میشود نمایش
اَلقیژalghizhبه معنی “محکم زدن”و”با شدت زدن” میباشد نمایش
اَزخادazkhadیک معنی آن “از خود”،”مال خود”،”برای خود “ معنی دیگر آن “تجسس”،فضولی”،”کنجکاوی”و “پرس و جو” می باشد نمایش
اَجّاشaj jashهرگز نمایش
اَلُفچیalafchi وقتی اتفاق می افتد که دست یا صورت با هرچیز چسبنده ای چسبناک شود. نمایش
ایشتُوکیish tov kiعجول بودن و عجله داشتن نمایش
ایقذَرighzarاینقدر نمایش
اینچُinchoاینجا نمایش
اُحُohhoدر بیشتر موارد بیانگر حالت کثرت و تعجب نمایش
اُهُکohokبیشتر نمایانگر حالت خاصی است.حالتی امیخته از تعجب و امتناع نمایش
ایژدَفizhdafمیوه ایست قرمز،گرد و کوچک.از"سنجی"کوچکتر میباشد.حدودا اندازه ی"بنه"بوده اما با رنگ قرمز تند. نمایش
لَعلسرخ و دانه گرد مثل لعل نمایش
حسينيشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
ترقيtrghiدانه گرد ريز نمایش
زِر جميzer jamiدانه درشت و قرمز نمایش
رَخْrakhدانه­هاي گردِ سياه و سفيد نمایش
سفد ميمsfed maymتاک أن سفيدرنگ است نمایش