اَرْگی

واژه تلفظ معنا
اَرْگي (argi) بزي که گوشش قهوه ­اي متمايل به قرمز باشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
بزي که گوشش قهوه ­اي متمايل به قرمز باشد.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.