کَوگ

واژه تلفظ معنا
کَوگ kavg کبک
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان کبک میباشد.غالبا وقتی که برف سنگین در زمستان میبارد فرصت خوبی برای شکار "کوگ"پیش می اید.در این زمان شما "پوتی"و"کله کش"و"اَرخلُق"خود را به تن کرده و راهی کوههای اطراف میشوید.اگر شانس بیاورید و "جلد" هم باشید احتمالا بعد از ۵-۶ ساعت"خر پلنگ بزی"و "جیغ و جار"و عر وبور"و"قیل و قیطال"و"های ته بگیر امه"و های بالا بپا امه"و از اینجور عملیاتها یک عدد"کوگ" میتوانید بگیرید.علما مکانهایی نظیر"بزه ی اغال موشی"،"پیش چال"و"تگو سنگ زور" و"نصر چنار"را برای "کوگ"گیری مناسب دانسته اند.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر