کوخ کِلَخ

واژه تلفظ معنا
کوخ کِلَخ kookh kelakh "کوخ کلخ" یک حیوان مشخص نیست بلکه شامل گروه عظیمی از حیوانات موذیه بی نام نشان میشود که دیگر کسی اینقدر بی کار نبوده که بنشیند و برای تک تک انها اسم بگذارد!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
"کوخ کلخ" یک حیوان مشخص نیست بلکه شامل گروه عظیمی از حیوانات موذیه بی نام نشان میشود که دیگر کسی اینقدر بی کار نبوده که بنشیند و برای تک تک انها اسم بگذارد لذا تمام انها را داخل یک گروه بزرگ کرده و اسمشان را گذاشته اند "کوخ کلخ".شما اگر در بهار و تابستان به رودمعجن بروید و یک شب انجا بخوابید احتمالا صبح که از خواب برخیزید یک جای بدنتان ورم کرده ،قرمز و سفت شده و به شدت احساس خارش خواهید کرد .در این جاست که به شما میگویند"کوخ کلخه ورت کنده" منظور این است که"کوخ کلخ شما را نیش زده".

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر