کلاغ قَجَه

واژه تلفظ معنا
کلاغ قَجَه ghaja هویت وی هنوز کاملا مشخص نشده اما نظر جمهمور علما بر ان است که کلاغ قجه نوعی سار میباشد!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
پرنده ایست با دم دراز و سرو بالهای سفید وسیاه(اله).علما در مورد اسم علمی ان اتفاق نظر ندارند اما نظر جمهمور علما بر ان است که کلاغ قجه نوعی سار میباشد.هویت وی هنوز کاملا مشخص نشده.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر