پش کلفچ

واژه تلفظ معنا
پِش کِلَفْچ pesh kelafch پیش کلفچ به معنی آدم فضول که در همه کار سرک می کشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
این واژه از ترکیب دو کلمه پیش + کلفچ که "پِش"="پیش" به مفهوم جلو و "کِلَفچ" به معنی فک و چانه ، ساخته شده است.
این واژه از این جهت استفاده میشود که آدم فضول همیشه چانه اش جلوست و در همه چیز سرک می کشد .
مثال:
عجب پِشکِلفچی تو!!!
برو بشی د سر جات، بچه بده اِقذر پِش کلفچ بِشه.

درباره نویسنده

ياورنيـا مهدی

متولد دی ماه 74 برفی رودمعجن در او حد اُوو...!