مینج

واژه تلفظ معنا
مینج minj همان زنبور است.البته "مینج"خودش انواعی دارد.مثل"مینج زرد"که کوچک و زرد رنگ بوده(و گاهی زرد خالخالی) و قدرت نیش زنی چندانی ندارد و"مینج کهی"که همان زنبور گاوی میباشد و ...
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان زنبور است.البته "مینج"خودش انواعی دارد.مثل"مینج زرد"که کوچک و زرد رنگ بوده(و گاهی زرد خالخالی) و قدرت نیش زنی چندانی ندارد و"مینج کهی"که همان زنبور گاوی میباشد و اگر"ورت کنه گورت گو و تا دو سه روز بنک مزنی".یکی از تفریحات بسیار مهیج بچه های روستا"اشُر کیردن اغال مینج"میباشد.در این بازی یکی از بچه ها چوبی را در "اغال مینج"کرده و در ان"شر شر"میکند،با اینکار "مینج"ها عصبانی شده و از "اغال"شان بیرون میریزند و"پیشنه"ی بچه ها میکنند و بچه ها نیز"فلار"میکنند.معولا طی این بازی"سرو کله و لینگ و پیچه"ی چند نفر از بچه ها "بادونک"میشود.قدما عقیده داشتند که "هرکه بِره به دم اغال مینجه و جماشر بدر کنه و او محل اغالشر اشُر کنه و دهمونچونک بسته تا مینجا خوب ورش کنن عصلا د عومرش بیمار نمره"البته این عقده ی قدما در حد یک تئوری باقی ماند و خدا را شکر به مرحله ی اجرا نرسید.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر