لِقْ لَوو

واژه تلفظ معنا
لِقْ لَوو لَقْ لَوو یا لِقْ لَوو همان نوزاد قورباغه بوده که تازه از تخم بیرون امده و هنوز در مرحله ای میباشد که دارای دم و اب شش بوده و در اب شنا میکند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به فتح دو تا لام البته برخی از علما لام اول را به سکون میخوانند).همان نوزاد قورباغه بوده که تازه از تخم بیرون امده و هنوز در مرحله ای میباشد که دارای دم و اب شش بوده و در اب شنا میکند.دارای کله ای گرد و دم پهن بوده وسیاه رنگ میباشد.این از عجیبترین اسمهایی است که برای یک حیوان میشود اتخاب کرد.علما تلاشهای بسیاری کردند تا بلکه دریابند کدام شیر پاک خورده ای و به چه منظور چنین اسمی روی این حیوان گذاشته است که حتی تلفظ اسمش هم کار حضرت فیل است اما سالهاست به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.مواظب باشید که وقتی برای "مهی گیری"به "کل اندر"مراجعه میکنید این "لق لوو"ها را به جای "مهی"صید نفرمائید

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر