سِو کدکنی

واژه تلفظ معنا
سِو کدکنی سِو کدکنی سیب کدکنی
دیگر توضیحات و کاربرد ها
منسوب به روستای کدکن همسایه شمالی رودمعجن

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.