سِو مشکو

واژه تلفظ معنا
سِو مشکو سِو مشکو سیب مشکان
دیگر توضیحات و کاربرد ها
مُشکان. نامي است که ظاهراً به خانواده بونصر مشکان در عصر غزنوي منسوب است.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.