سِو سورخ

واژه تلفظ معنا
سِو سورخ سِو سورخ سیب سرخ رنگ
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همانطور که می توان حدس زد منظور همان سرخی رنگ سیب است.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.