زردَلو پین‌دروی

واژه تلفظ معنا
زردَلو پين‌دروي pindravi شما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
متاسفانه هیچ مقداری ثبت نشده،اگر چیزی در چنته دارید رو کنید!

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.