زردَلو مول مولی

واژه تلفظ معنا
زردَلو مول مولي mul muli ريز است و خال هاي سياه دارد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.