زردَلو زن غُرَه

واژه تلفظ معنا
زردَلو زن غُرَه zan ghora زردآلویی که گونه اش سرخ می شود.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
نامگذاري اين نوع زردأَلو بر اساس تشبيه است. زن غره ظاهراً زني بوده که گونه اش سرخ بوده و اين زردآلو نيز گونه اش در آفتاب سرخ مي شده است. آنرا بَر رو سورخ هم ميگويند.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.