زردأَلو لغ لغوک

واژه تلفظ معنا
زردأَلو لغ لغوک lghlghok با افتادن روی زمین صدای لغ لغ آن بلند می شود!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
زردآلويي که با تکان دادن درخت وريختن روي زمين صداي لغ لغ آن بلند ميشود، به علت خشک بودن و بي آب بودن.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.