دولمَک

واژه تلفظ معنا
دولمَک doolmak همان عنکبوت می باشد.باید توجه داشت که عنکبوتهای کوچک را"دولمک"و عنکبوتهای بزرگ را"عنکپُت"می گویند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان عنکبوت میباشد.باید توجه داشت که عنکبوتهای کوچیک را"دولمک"و عنکبوتهای بزرگ را"عنکپُت"میگویند.به تار عنکبوت هم"پیرتنُک"گفته میشود.شایان ذکر است که یک نوع عنکبوت"لینگ بلند"یعنی با دست و پاهای بزرگ وجود دارد که استثنا به ان"بَخت"میگویند.این نوع عنکبوت در مکانهای تاریک و ساکت و ارام "پیرتنک"میبندد.زنان قدیمی از کشتن"بخت"هایی که در گوشه ی خانه ها"پیرتنک"میبندند خودداری میکنند چون اعتقاد دارند همین"بخت"ها بودند که وقتی حضرت محمد در هجرت از مکه به مدینه به غار ثور پناه برد در دهانه ی غار "پیرتنک "بستند و مانع از ورود مشرکین به غار شدند.بهرحال این "بخت"ها هنوز دارند نان کاری را میخورند که اجدادشان در ۱۴۰۰ سال پیش انجام دادند

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر