خیر

واژه تلفظ معنا
خیر khir گَوَن
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان میباشد.با این وصف شعر استاد کدکنی را که میفرمایند"به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید"میتوان به این صورت تغییر داد."به کجا چنین شتابان "خیر"از "شمور" پرسید".بعنوان جمله ی معترضه عرض شود که نسیم را در ده "شمور"می نامند.شاید گاهی شنیده باشید که میگویند"شمور نمجونبه".شاید برخی معتقد باشند که نسیم را "شمال"میگویند اما باید گفت که"شمال" نسیم نیست بلکه چیزیست حد فاصل نسیم و باد.یعنی از نسیم شدیدتر است و از باد ضعیفتر پس اقوی ان است که معادل نسیم را "شمور"بگیریم.از "خیر" استفاده های گوناگونی میشود.مهمترین ان استفاده بعنوان "اتش گیره"در "تنُر" و "بخوری"میباشد.مشاهده شده است که گاهی به علت کمبود"سو"از "خیر"برای "لو الغر"و "زور دای"استفاده شده است.کتیرا از همین گیاه به دست می اید.یک بوته ی دیگر از همین خانواد ه ی "خیر"وجود دارد که ان را "قرپچ"میگویند.تفاوت "خیر"و "قرپچ"در شکل هندسیه انهاست. "خیر"روی زمین پهن میشود اما "قرپچ"به صورت گرد و مدور میباشد.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی