جِوَنَه

واژه تلفظ معنا
جِوَنَه jevana همان گاو نر می باشد. غالبا در روستا ۲-۳ تا "جونه"بیشتر نیست. نکته ی مهم در مورد"جونه"این است که غالبا "جونه"را از خانه بیرون نمی اورند مگر در زمان های خاص.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان گاو نر میباشد.غالبا در روستا ۲-۳ تا "جونه"بیشتر نیست.نکته ی مهم در مورد"جونه"این است که غالبا "جونه"را از خانه بیرون نمی اورند مگر در زمانهای خاص.لذا این حیوان اکثر عمر خود را در"پیگاه"میگذراند.در جوامع انسانی زنان را از حضور زیاد در اجتماع مانع میشوند اما در اجتماع گاوها این قضیه کاملا برعکس است و این گاوهای نر هستند که باید عمرشان را در گوشه ی خانه بگذرانند.البته در قدیم و قبل از ورود تراکتور برای "خرمن کوی"از گاو نر که به ان"ورزا"میگفتند استفاده ی فراوان میشد.این گاوها را به"گو بردی"میبستند و دور خرمن ۲۰ روز تا یک ماه میچرخاندند تا خرمن"کوفته رو".در ان ایام حضور این گاوها در اجتماع پر رنگتر بود.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر