تَکَه

واژه تلفظ معنا
تَکَه taka همان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است.سعی کنید با جماعت "تکه"اصلا شوخی نکنید چون عموما موجود شوخ طبعی نیست.در اواخر تابستان به اصطلاح فصل"شُر"کردن تکه ها میباشد.در این هنگام "تکه"ها صدا های عجیب وغریب از خود صادر کرده و بوهای مشمئز کننده ا ی از انها متصاعد میشود.در این فصل حتما فاصله ی شرعی را با این حیوانات رعایت کنید چون در این فصل بعلت دوری از خانواده این جانوران اصلا اعصاب درستی و درمانی ندارند و ممکن است کاری دست شما بدهند.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر