بِزغَلَه مار

واژه تلفظ معنا
بِزغَلَه مار بِزغَلَه مار همان بز مجه است که افسانه های زیاد ی از ان بر سر زبان هاست و گاهی حتی با اِژدها هم خلط میشود!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان بز مجه است که افسانه های زیاد ی از ان بر سر زبان هاست و گاهی حتی با اِژدها هم خلط میشود چنان که میگویند از دهان بزغله مار اتش بیرون میزند.ولی خیلی این مطالب را نباید جدی گرفت.احتملا قدیمیهای روستا چون شاهنامه زیاد میخوانده اند و به هفت خوان رستم هم علاقه داشته اند کوههای روستا را قرینه ی جبال طبرستان و بزمجه را هم قرینه ی اژدها گرفته اند.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر