بدوم دو مغز

واژه تلفظ معنا
بدوم دومغز بادامی که دو مغز داشته باشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
در حصار مي گويند دوبَلي”(du bali)

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.