بدوم دسمل

واژه تلفظ معنا
بدوم دسمل dsmal دست‌مال، نرم و کاغذي است که با دو انگشت شکسته مي‌شود.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
شما میتوانید در این مطلب به ما کمک نمایید...

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.