ایشتُوکی

واژه تلفظ معنا
ایشتُوکی ish tov ki عجول بودن و عجله داشتن
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به ضم ت و سکون واو):همان”عجول بودن”و “عجله داشتن”است.ادمهای قدیمی هنوز به ادمهای “ایشتوکی” لقب “اَستا عباس” میدهند.گویا این”اَستا عباس”یکی از بزرگان فرقه ی “ایشتوکی ها”بوده وهمیشه در همه کار در حالت”ایشتوکی”به سر میبرده.در نظر داشته باشید که “ایشتوکی”صفت است و فعل ان”ایشتو” میشود.
مثال:

نفر اول:یره زود باش ورهم گرد.دِر رف.ووووووووووع

نفر دوم:اُه تو خا چین ایشتو دری.بکُجه میی روی.مرم العان

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی