اُ خا

واژه تلفظ معنا
اُ خا o kha به معنی “آن که”
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به ضم الف):به معنی “ان که” میباشد.البته به صورت”اُر خا” هم به کار برده میشود که در این صورت معنی”ان را که” میدهد.از مشتقات ان”ایخا” و “ایر خا”است که به ترتیب به معنی”این که” و” این را که” است.البته به یک تفاوت ظریف باید توجه داشته باشید که یک”اُخا”ی دیگر هم هست که معنی “او که” میدهد.در اینجا متاسفانه به علت نبود فایل صوتی نمیتوان تفاوت این دو”اُخا”را بیان کرد اما اجمالا باید گفت که در “اُخا”ی دوم “_ُ “کاملا به صورت”_ُ” تلفظ نمیشود بلکه به صورت خاصی ادا میشود که چیزی است بین”_ُ”و “او”. تفاوت دوم این است که “اخای” اول در مورد هرچیز بی جان و جانداری به غیر از انسان به کار برده میشود اما “اخای”دوم فقط در مورد انسان استعمال میشود.

مثال ۱

نفر اول:ای همو قمقمه ی همو سالاتَ کی هنوز دریش؟

نفر دوم:نه یره اُخا دِرِیَه گوم رُفته.ایر نو واستوندیُم(اینجا “اُخا”به معنی “ان که “است)

مثال ۲

نفر اول:یک بوز کُفتر عروس داشتی د گله نِشمبینُم.ببوردَییش ب خنه؟

نفر دوم:نه یره.اُرخا دو ماهه بفرُختَیُمش ب مرتکه ی حَصَری(اینجا به معنی “ان را که” میباشد)

مثال ۳

نفر اول:خدَی محمد د جوی گله بیی؟

نفر دوم:نه بابا،اُخا هم نماشُم بجَس امه به ده(اینجا به معنی”او که”است)

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر