اُکَ

واژه تلفظ معنا
اُکَ اُکَ(به ضم الف و فتح کاف): ین هم از جمله نوادر کلمات است که هر دو حرفش اعراب میگیرد.”اُکَ”به معنای”ان یکی”میباشد.برخی از علما سخت معتقدند که “اُکَ” در اصل مخفف” ان یکی”است.”اُکَ”هم مشتقاتی دارد مثل”ایکَ”به معنی “این یکی” و “کُدُکَ”به معنی “کدام یک”.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
نفر اول:کُ او بیلر بده بمو

نفر دوم:کدوکر؟ایر؟

نفر اول:ای مرگ اوخا دستَش بشکسته میُم دسَر گورمش کنم.اُکر بده.

درباره نویسنده

ياورنيـا مهدی

متولد دی ماه 74 برفی رودمعجن در او حد اُوو...!