اُحُ

واژه تلفظ معنا
اُحُ ohho در بیشتر موارد بیانگر حالت کثرت و تعجب
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به ضم الف و ح.البته ح کمی مشدد و به مقدار زیادی کشیده ادا میشود):از کلمات بی نظیر میباشد بدان علت که در روستا گاهی یک کلمه ی ۵ حرفی پیدا میشود که هر ۵ حرف ان ساکن است اما این کلمه ی دو حرفی هر دو حرفش دارای حرکت است به همین جهت جزء نوادر کلمات است.”اُحُ”هم به یک معنا کلمه نیست چون معنای خاصی نمیدهد وبیانگر یک حالت خاص است اما مثل”اهک” گستره ی معنائیه وسیعی را شامل نمیشود.”اُحُ”در بیشتر موارد بیانگر حالت کثرت و تعجب است.یعنی در مواقع دیدن یک کثرت اعجاب اور ادا میشود.

مثال:

نفر اول:یره او کلاغا را مبینی د زوَر اُدرخ چندگَیَن

نفر دوم:هم یره اُحُ

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی